Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.

I Haugesund Ishockeyklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Politiattestansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Prossessen med innhenting av politiattest foregår slik:

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Politiattest Seagulls.
  2. Søknaden sendes inn elektronisk etter innlogging på politiet sine hjemmesider for slike søknader
  3. Ved mottak av politiattest skal denne fremlegges for politiattestansvarlig, slik at dato for utløp (3 år etter utstedelse ihht NIF bestemmelser) kan registreres
  4. Original skal beholdes av vedkommende som har fått denne utstedt

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Mer informasjon om ordningen kan leses på Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités nettsider.

Ved spørsmål, vennligst kontakt vår politiattestansvarlige, Øyvind Tollaksen, enten på telefon: +47 952 07 429 eller via e-post: oyvind(@)seagulls.no.